Emlog文章页添加已阅读时间

下面教大家如何添加访客已阅读文章时间

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<!-- 统计访客停留时间 -->
<div id="tingliu">
        </span> <span class="tingliu2">您阅读这篇文章共花了:</span> <span class="tingliu3" id="stime"></span>
</div>
<script language="JavaScript">
        var ss = 0,
               mm = 0,
               hh = 0;

        function TimeGo() {
               ss++;
               if (ss >= 60) {
                       mm += 1;
                       ss = 0
               }
               if (mm >= 60) {
                       hh += 1;
                       mm = 0
               }
               ss_str = (ss < 10 ? "0" + ss : ss);
               mm_str = (mm < 10 ? "0" + mm : mm);
               tMsg = "" + hh + "小时" + mm_str + "" + ss_str + "";
               document.getElementById("stime").innerHTML = tMsg;
               setTimeout("TimeGo()", 1000)
        }
        TimeGo();
</script>
<!-- 统计访客停留时间结束 -->

将代码添加至模板文件echo_log.php适当位置(建议添加在正文结束后面)

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!